1.
สี่หิรัญวงศ์อ, ยุทธไตรป. การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ. TJNC [Internet]. 2012Sep.5 [cited 2020Apr.1];22(4):10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2459