1.
แสงนิมิตชัยกุลว, ชัยวัฒน์ว. ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน. TJNC [Internet]. 2012Sep.5 [cited 2020Apr.4];22(4):38. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2461