1.
ไกรนุวัตรก. แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน. TJNC [Internet]. 2012Sep.5 [cited 2020Aug.14];23(1):10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2469