1.
ไกรนุวัตร ก. แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Dec. 1];23(1):10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2469