1.
โมลี ป, โตสิงห์ อ, สินธุ ศ. ระบบการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล : การวิเคราะห์วรรณกรรม. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Dec. 10];23(1):22. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2470