1.
สุวรรณโณ จ, เพชรศิราสัณฑ์ เ, ประเสริฐไทย ป, จันทร์ประดิษฐ์ อ, ใสสุข ว. การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Sep. 30];23(1):35. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2471