1.
เฉลิมพิชัย ท, รติธร เ, เสรีเสถียร เ, บริบูรณ์หิรัญสาร ด. อัตราการไม่มาตรวจตามนัดหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Dec. 4];23(1):48. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2472