1.
พานชูวงศ์ ธ, อุทริยะประสิทธิ์ เ, กิมปี ส, สัตยวิวัฒน์ ว. ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2023 Jan. 31];23(1):60. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2473