1.
แจ้งสุทธิวรวัฒน์พ, อังสุโรจน์รย. สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง. TJNC [Internet]. 1 [cited 2020Aug.12];23(1):87. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2475