1.
ชอบอรุณสิทธิ ช, เกษมกิจวัฒนา ส, ฉันท์เรืองวณิชย์ ว. ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Sep. 27];23(1):100. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2476