1.
ขันตีจิตร ก, เกษมกิจวัฒนา ส, ฉายพุทธ ป. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Oct. 4];23(2):26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2480