1.
อาภานันทิกุล ม, ธนูรักษ์ ร, ฦาชา ย. การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Oct. 7];23(2):52. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2482