1.
เซ็นนันท์ก, โตสิงห์อ, สินธุศ. การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม. TJNC [Internet]. 2012Sep.5 [cited 2020Feb.27];23(3):26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2531