1.
เซ็นนันท์ ก, โตสิงห์ อ, สินธุ ศ. การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Oct. 4];23(3):26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2531