1.
พวงจำปา ส, นันทชัยพันธ์ พ, ธงชัย ฉ. การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2023 Jan. 27];23(3):40. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2532