1.
ศิริภักดี ก. บทบรรณาธิการรับเชิญ ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน: พยาบาลเตรียมรับหรือยัง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Jul. 5];23(4):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2539