1.
ศรีสุพรรณ ว, รุจกรกานต์ ด, คงประเสริฐ พ. สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 May 27];23(4):20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2541