1.
นันท์ศุภวัฒน์ เ, คุณาวิกติกุล ว, เกียรติเลิศนภา ผ, อภิขาติบุตร ก, ศรีสุพรรณ ว. การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2023 Feb. 2];23(4):41. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2543