1.
อนุเรือง ศ, สินธุ ศ, วาณิชย์กุล น, ศรียุกตศุทธ อ. ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2023 Jan. 28];24(1):11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2551