1.
แสงนิมิตชัยกุบ ว, รัชนกุล ป. พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Nov. 30];24(1):88. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2557