1.
อ่วมตานีอ. บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ. TJNC [Internet]. 2012Sep.7 [cited 2020Apr.1];24(2):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2560