1.
ยุบลพริ้งจ, ฉายาพุทธป, สุวิมล กิมปีส, โตสิงห์อ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการกลืนของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด. TJNC [Internet]. 2012Sep.7 [cited 2020Apr.8];24(2):24. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2563