1.
ธีระทองคำ แ, หนุเจริญกุล ส, สุวิสิษฐ์ น. การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Oct. 6];24(2):39. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2564