1.
สมประเสริฐ ช. บทบรรณาธิการรับเชิญ แปรเปลี่ยนพลังภายใน ต่อยอดสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Nov. 30];24(3):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2571