1.
พุ่มระย้า ป. เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Dec. 1];24(3):20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2573