1.
พันธสี พ, สีขาว อ. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Nov. 30];24(3):81. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2577