1.
จันทรวิจิตร ย, บุญเชียง ว, ภูมิสวัสดิ์ ร, สุคนธสรรพ์ อ, วังศรีคูณ ส. ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Dec. 7];24(3):94. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2578