1.
เพราะสุนทร ม, อ่วมตานี อ. ประสบการณ์การทำงานของพยาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Oct. 7];24(3):56. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2579