1.
เกษมกิจวัฒนา ส. บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Nov. 26];24(4):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2581