1.
ศรีเมธาวรคุณ ป, นาคะ ข, หนูเพชร ป. กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 8 [cited 2022 Dec. 1];25(1):112. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2602