1.
เกียรติสิน พ, เกษมกิจวัฒนา ส, ฉายพุทธ ป. การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 8 [cited 2022 Oct. 4];25(2):87. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2612