1.
เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Aug. 8];22(2). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2614