1.
ฤทธิ์แก้วก, โตสิงห์อ, ดนัยดุษฎีกุลส. การเปลี่ยนแปลงทางกลศาสตร์ของปอดในผู้บาดเจ็บทรวงอกในระยะวกิ ฤต : การทบทวนวรรณกรรม. TJNC [Internet]. 2012Sep.11 [cited 2020Jul.15];25(3):78. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2624