1.
พันธ์ภักดี อ, นามวงศ์พรหม อ, นามจันทรา ร, อาภานันทิกุล ม, ปทุมวัน อ, มาลาธรรม พ, วิทยศุภร จ, ธงชัย ฉ. รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2022 Oct. 8];25(3):89. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2625