1.
เกษมกิจวัฒนาส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC [Internet]. 2012Sep.11 [cited 2020Jun.6];25(4). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2628