1.
ธนะขว้าง ก. การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2022 Dec. 4];25(4):10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2630