1.
เพชรติ่งว, ฉันท์เรืองวณิชย์ว, โตสิงห์อ. การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. TJNC [Internet]. 2012Sep.11 [cited 2020Jul.9];25(4):34. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2632