1.
ธงชัย ฉ, กันธะรักษา ก, บุญยธรรพ ม, ทักษิณ พ. รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2023 Jan. 29];25(4):46. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2633