1.
ศรีโกไสยส, สุนันตาว, กิ่วแก้วส, พรหมทวีช, ทายะรังษีท, บุญเจริญห. การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ. TJNC [Internet]. 2012Sep.11 [cited 2020Jun.3];25(4):67. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2634