1.
ศรีโกไสย ส, สุนันตา ว, กิ่วแก้ว ส, พรหมทวี ช, ทายะรังษี ท, บุญเจริญ ห. การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2022 Dec. 4];25(4):67. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2634