1.
ประเสริฐไทย ป, สุวรรณโณ จ, สรรพวีรวงศ์ จ. ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลด ความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2022 Oct. 7];25(4):80. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2635