1.
ไชยเพชร ร, นิลมานัต ก, คงอินทร์ ว. ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Oct. 7];26(1):41. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2666