1.
สาแล๊ะ น, นิลมานัต ก, คงอินทร์ ว. ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Dec. 8];26(1):82. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2669