1.
วุทธานนท์ น, คุณาวิกติกุล ว, ศรีสุพรรณ ว, ชัยรัต อ. การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Jul. 1];26(1):94. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2670