1.
เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Dec. 3];26(2). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2671