1.
จิรวัฒน์กุล ศ, ชินล้ำประเสริฐ น, ส่งวัฒนา ป, เดียวอิศเรศ ว, ฟองแก้ว ว, รุ่งเรืองกลกิจ ส. วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 May 24];26(2):26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2673