1.
แรงสิงห์ฉ. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย. TJNC [Internet]. 2012Sep.13 [cited 2020Jun.5];26(2):42. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2674