1.
แรงสิงห์ ฉ. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Aug. 16];26(2):42. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2674