1.
จันทรมะโน ส, สว่างอารีย์รักษ์ เ. แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Aug. 16];26(2):57. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2675