1.
จิตต์จันทร์ เ, มาสิงบุญ เ, ด้วงแพง ส. ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Aug. 9];26(2):86. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2677